گارانتی، هتل و هتل آپارتمان، مشهد
ذخیره جستجو

8 مورد یافت شد.

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 5.400 هکتاری, مشهد، خیابان شیرازی، هتل 5 ستاره
#179686

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 5.400 هکتاری مشهد، خیابان شیرازی، هتل 5 ستاره

1 سال پیش
400 واحدی، زمین 5000 متری
کل: 300 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 3000 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#177736

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 3000 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

1 سال پیش
40 واحدی، زمین 400 متری
کل: 60 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 4100 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#177753

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 4100 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

1 سال پیش
56 واحدی، زمین 550 متری
کل: 90 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 5000 متری, مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 1
#177730

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 5000 متری مشهد، نزدیک حرم امام رضا، امام رضا 1

1 سال پیش
100 واحدی، زمین 1000 متری
کل: 115 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 5000 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#177722

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 5000 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

1 سال پیش
55 واحدی، زمین 700 متری
کل: 75 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 2000 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#177724

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 2000 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

1 سال پیش
33 واحدی، زمین 300 متری
کل: 50 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 3000 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 16
#122485

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 3000 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 16

2 سال پیش
40 واحدی، زمین 400 متری
کل: 50 هزار تومان
گارانتی هتل و هتل آپارتمان 1250 متری, مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا
#108314

گارانتی هتل و هتل آپارتمان 1250 متری مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

2 سال پیش
25 واحدی، زمین 250 متری