جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 100 متری 400 میلیون تومان

آپارتمان 1340 متری 5.500 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 3000 متری 35 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 1500 متری 18 میلیارد تومان

باغ و ویلا 500 متری 1.450 میلیارد تومان

آپارتمان 900 متری 1 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 7100 متری 142 میلیارد تومان

باغ و ویلا 1000 متری 1 میلیارد تومان

مغازه و تجاری 22 متری 400 میلیون تومان

آخرین موارد به تفکیک