جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 1300 متری 13 میلیارد تومان

خانه ویلایی 250 متری 2.800 میلیارد تومان

آپارتمان 1000 متری 20 میلیون تومان - 500 میلیون تومان

خانه ویلایی 200 متری 750 میلیون تومان

آپارتمان 143 متری 480 میلیون تومان

خانه ویلایی 120 متری 800 میلیون تومان

هتل و هتل آپارتمان 2000 متری 25 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 4200 متری 70 میلیارد تومان

آپارتمان 1340 متری 5.500 میلیارد تومان

آخرین موارد به تفکیک