جدیدترین ملک های ثبت شده

زمین 2400 متری 120 میلیارد تومان

آپارتمان 111 متری 405 میلیون تومان

آپارتمان 135 متری 675 میلیون تومان

زمین 1000 متری 30 میلیارد تومان

آپارتمان 78 متری 231 میلیون تومان

هتل و هتل آپارتمان 4410 متری 55 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 7500 متری 65 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 3000 متری 35 میلیارد تومان

آپارتمان 576 متری 2.850 میلیارد تومان

آخرین موارد به تفکیک