جدیدترین ملک های ثبت شده

هتل و هتل آپارتمان 1984 متری 20 میلیارد تومان

آپارتمان 118 متری 370 میلیون تومان

آپارتمان 300 متری 2.400 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 4500 متری 35 میلیارد تومان

آپارتمان 5000 متری 26 میلیارد تومان

آپارتمان 2100 متری 31.500 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 1550 متری 14 میلیارد تومان

آپارتمان 1340 متری 5.500 میلیارد تومان

باغ و ویلا 500 متری 1.450 میلیارد تومان

آخرین موارد به تفکیک