جدیدترین ملک های ثبت شده

هتل و هتل آپارتمان 5000 متری 26 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 7500 متری 50 میلیارد تومان

آپارتمان 1340 متری 5.500 میلیارد تومان

آپارتمان 200 متری 617.600 میلیون تومان

خانه ویلایی 125 متری 2.400 میلیارد تومان

باغ و ویلا 1600 متری 2.200 میلیارد تومان

هتل و هتل آپارتمان 1550 متری 14 میلیارد تومان

باغ و ویلا 500 متری 1.450 میلیارد تومان

باغ و ویلا 3000 متری 1.200 میلیارد تومان

آخرین موارد به تفکیک